TEN X

Transformational Executive Network for Exponential Growth

Introduction Program

TEN X: Transformational Executive Network for Exponential Growth

‘TEN X ‘ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ DeOne Academy ที่ออกแบบหลักสูตร TEN X ขึ้น พร้อมด้วยการสนับสนุนด้าน Learning Platform จาก Conicle

เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการทำ Transformation ได้มีเวทีในการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในด้านเนื้อหาในเชิงวิชาการ เครื่องมือ ที่นำไปใช้ได้จริง การแบ่งปันประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ CEO ขององค์กรชั้นนำ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” ให้กับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับแถวหน้าของประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

Real World Experts

พบกับทุกคำตอบแบบเจาะลึกถึงแก่นแท้

OUR COMMITTEE

คุณกลินท์
สารสิน

(ประธานกิตติมศักดิ์)

ประธานอาวุโส หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณสราวุฒิ
อยู่วิทยา

(ประธานกรรมการ)

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP

คุณวิชัย
อัศรัสกร

(กรรมการ)

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณปริม
จิตจรุงพร

(กรรมการ)

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าไทย

คุณกฤษณ์
ณ ลำเลียง

(กรรมการ)

กรรมการบริหารหอการค้าไทย นายกสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย

รศ.ดร.ธนวรรธน์
พลวิชัย

(กรรมการ)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ชัยพัชร์
เลิศรักษ์ทวีกุล

(กรรมการ)

CEO, DeOne Academy

ดร.บวรนันท์
ทองกัลยา

(กรรมการ)

นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

OUR ADVISOR

คุณบุณยฤทธิ์
กัลยาณมิตร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

คุณกอบชัย
สังสิทธิสวัสดิ์

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

คุณอัจฉรินทร์
พัฒนพันธ์ชัย

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ศ.นพ.สิริฤกษ์
ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คุณอ้อนฟ้า
เวชชาชีวะ

เลขาธิการ ก.พ.ร.

พล.ต.อ.วิสนุ
ปราสาททองโอสถ

จเรตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

OUR SPEAKERS #TEN X 1

คุณศุภจี
สุธรรมพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

คุณนวลพรรณ
ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณวิทัย
รัตนากร

ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน

คุณสาระ
ล่ำซำ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คุณเกรียงไกร
กาญจนะโภคิน

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

คุณณัฐวุฒิ
อมรวิวัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณธนวัฒน์
สุธรรมพันธุ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปฐมา
จันทรักษ์

กรรมการผู้จัดการ Accenture Thailand

ดร.ทวารัฐ
สูตะบุตร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

คุณณรงค์ศักดิ์
โอสถธนากร

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ดร.ธัชพล
โปษยานนท์

ผู้อำนวยการ บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ประเทศไทยและอินโดจีน

คุณณฤทธิ์
เจียอาภา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ดร.อาภาภัทร
บุญรอด

ประธานกรรมการบริหาร คันทาร์ อินไซท์ ประเทศไทย

ดร.อดิศักดิ์
จันทรประภาเลิศ

Country Leader และพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด

คุณภาณุวัฒน์
เบ็ญเราะมาน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณกานติมา
เลอเลิศยุติธรรม

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ Intouch

ดร.ธนาวิชญ์
จินดาประดิษฐ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำกัด

คุณวสันต์
ชวลิตวรกุล

ที่ปรึกษาด้านการจัดการและการพัฒนาธุรกิจ Korn Ferry Thailand

คุณวิศรุต
รักษ์นภาพงศ์

กรรมการผู้จัดการ Human Intellectual Management

คุณอัจฉรินทร์
พัฒนพันธ์ชัย

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณกานต์
ตระกูลฮุน

กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

คุณจรัสภล
รุจิราโสภณ

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

Course Details

  • เปิดอบรม 6 มิถุนายน 2566 – 7 ตุลาคม 2566
  • อบรมทุกวันอังคาร
  • รายละเอียดการเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 “เร็ว ๆ นี้”

Register

  • ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่กำหนด
  • ประกาศผลการผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร TEN X ทางเว็บไซต์และอีเมลในวันที่กำหนด
  • ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการคัดเลือก ชำระค่าธรรมเนียม และแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการสมัครขั้นตอนสุดท้าย ภายในวันที่กำหนด

Our Activities

GALLERY

30 August 2022