หลักสูตร TEN X รุ่นที่ 1

คุณอารดา
เฟื่องทอง

รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

คุณอริษา
เฟื่องอารมย์

Executive Vice President, Head of Branch Effectiveness & Performance Management ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

คุณอญัญชิญา
ศรไชย

กรรมการบริหาร บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด

คุณภูเบศน์
รังสิโย

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รังสิโย จำกัด

คุณบุญต่อ
สุริยบรรเจิด

Senior Vice President บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด

นพ.ชัยรัตน์
ปัณฑุรอัมพร

CEO บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

คุณชัยกร
ลีศิริกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข้าวบัวทิพย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

คุณชนาพรรณ
จึงรุ่งเรืองกิจ

Senior Executive Vice President Thai Summit Group

คุณชนารัย
สุทธิบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณเชษฐ์
รมยะรูป

Director Chatrium Hospitality

คุณโชติพิพัฒน์
ลิ้มเลิศวาที

CFO (Chief farming officer) บริษัท แอล เค ฟีด จำกัด

คุณโชติวัฒน์
พรโชติทวีรัตน์

กรรมการบริษัท บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด

คุณชุลิดา
แท่นเพ็ชร์รัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

คุณจาฏุพจน์
ไกรมาก

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เซาท์เทิร์น เทรดดิ้ง จำกัด , บริษัท เอพีซี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

นาวาเอก ดร.จิระวัฒน์
อภิภัทรชัยวงศ์

ผู้อำนวยการ สำนักงานราชนาวิกสภา (Royal Thai Navy Institute)

คุณจิตติมา
ศรีถาพร

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

คุณกวิศพงษ์
สิริธนนนท์สกุล

บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)

ดร.เกษชญง
สกาวรัตนานนท์

รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณกิตติ
ปิ่นรอด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารการเงิน ธนาคารออมสิน

คุณกิตติพันธุ์
เทพารักษ์ษณากร

ผู้อำนวยการกลุ่ม กระทรวงอุตสาหกรรม

คุณคมสัน
เรืองเดชวรชัย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี จำกัด 

คุณกรกฎ
เตติรานนท์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกอัน-วรรณา กรุ๊ป จำกัด

คุณโฆษิต
เหล่าสุวรรณ

กรรมการบริหาร บริษัท เหล่าพัฒนา (2535) จำกัด

คุณเกรียงศักดิ์
หุ่นเลิศ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นพ.กฤษฎา
หาญบรรเจิด

ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

พลตำรวจตรีกฤษฎา
กาญจนอลงกรณ์

รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

คุณกริช
วิโรจน์สายลี

Country Vice President บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด

คุณกฤตพร
มะนะสุทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

คุณมนู
มากมณี

กรรมการ บริษัท บราเธอร์ แอนด์ บราเธอร์ จำกัด

คุณเมธา
ประภาวกุล

Head of HR Strategy & Integration บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 

คุณมนต์ชัย
ธีระวรกุล

ผู้ช่วยกรรมกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการลูกค้ารายย่อย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คุณมลวิภา
เตชาวัฒนากูล

กรรมการบริษัท บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ดร.มรกต
ณ เชียงใหม่

Vice President-Business Development Public and Large Account Sector บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

คุณนครินทร์
ธรรมหทัย

General manager บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำกัด

คุณนันทน
อินทนนท์

หุ้นส่วน (Partner) บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณณธิดา
รัฐธนาวุฒิ

Founder Marketing Oops!

คุณณัฐนรี
ชุมมานนท์

Chief Operations Officer บริษัท อาร์ ที เอ็น โลจิสติกส์ จำกัด

คุณณัฐพงษ์
จอมบดินทร์

President บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จำกัด

คุณณัฐพงศ์
ลักษณ์สมยา

Chief Strategy Officer บริษัท โคนิเคิล จำกัด

คุณนัทที
อดิศราลักษณ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า อันดามัน กระบี่ จำกัด 

คุณนวีน
ลิ่มสกุล

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด

คุณนิชา
สาทรกิจ

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

คุณนิรดา
วีระโสภณ

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

คุณนิศานาถ
อู่วุฒิพงษ์

รองกรรมการผู้จัดการ (Co-Division Head-Transaction and Wealth Banking Division) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณนิธิโรจน์
ชัยนันท์พิภพ

Domestic Sales Director & Global Marketing Director บริษัท รีโปรเท็ค จำกัด 

คุณนพเกล้า
กิจปานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณนวลศิริ
วรเมธาวิวัฒน์

Managing Director บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด

คุณณัฐกรณ์
รัตนชัยสิทธิ์

CEO บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด

คุณอรนุช
เลิศสุวรรณกิจ

CEO Techsauce

คุณไพบูลย์
เลิศวงศ์กรกิจ

Chief Operating Officer บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด

คุณปัญจนินทร
มงคลรัตนวงศ์

Managing Director บริษัท ประสิทธิ์ แมนชั่น จำกัด

คุณปรเมศวร์
โพธิ์ทอง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตรแพค อินเตอร์เทรด จำกัด

คุณพัทธนันท์
ทวีแสงสกุลไทย

ผู้จัดการ บริษัท รวมทวีขอนแก่น จำกัด

คุณปวิตา
โตทับเที่ยง

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

คุณปวีณ์พร
สิริธนนนท์สกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)

พลตำรวจเอกเพิ่มพูน
ชิดชอบ

กรรมการ (Board of Director) องค์การเภสัชกรรม

คุณพิเชษฐ
สิทธิอำนวย

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณพิมพ์มาดา
เจียระนัยปรีดา

Managing Director บริษัท บริหารสินทรัพย์ คอลเลคเชียส จำกัด

คุณพิมพ์พร
งามขจรวิวัฒน์

Head of Business Transformation บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

คุณปิ่นสาย
สุรัสวดี

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีฯ กรมสรรพากร

คุณพิชญา
ศรีพลากิจ

Deputy Managing Director บริษัท ศรีศุภฤกษ์ อุตสาหกรรม จำกัด

คุณปิติกุล
ติรณศักดิ์กุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเคซี มอเตอร์ 1992 จำกัด

คุณพจนา
พะเนียงเวทย์

กรรมการบริษัท และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

คุณภูมิ
วิสิฐนรภัทร

CFO บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด

คุณพรประภา
ลิขิตวัฒนเศรษฐ

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แก่นจันทร์เมทัลชีท ราชบุรี

คุณปริญญา
มณีประเสริฐ

VP ผู้อำนวยการ ลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณประวินทร์
คุโรวาท

ประธานบริหารด้านการเงินและบริหารกลาง บริษัท เจียไต๋ จำกัด

คุณรติรัตน์
เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

คุณรสยา
เธียรวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

คุณฤดินันท์
พยนต์รัตน์

Director/ Owner บริษัท เดลิช ฟู้ดส์ จำกัด

ดร.ษ​รัญ​พัฒน์​
ทวี​สิทธา​พ​ล​

CEO บริษัท​ จัสท์​ คาร์​ จำกัด

คุณสารสิน
ศิริถาพร

ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ

ดร.สมศักดิ์
วาทินชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด

คุณสรศักดิ์
วงศ์ชินศรีสกุล

CEO บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด

คุณศุภชัย
ศรีวิตตาภรณ์

ประธานกรรมการ บริษัท บลูคอฟ จำกัด

คุณศุภวิชญ์
สุขลิ้ม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพชรสิณัฐ กรุ๊ป จำกัด

คุณฐนิตา
ศิริทรัพย์

ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

พญ.ธันยาภรณ์
ตันสกุล

CEO บริษัท เดอะ ฮิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

คุณธวัชชัย
ชีวานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คุณทวีป
วุฒิบาทุกาจิตต์

รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

คุณธีรวัฒน์
บัวทอง

ผู้ช่วยกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

คุณธนกร
พันธ์นรา

เจ้าของกิจการ บริษัท ธนไรซ์ อกริเทรด จำกัด

คุณธิรดา
โชตินรธนินท์

CEO บริษัท ฟอสโก้ จำกัด

คุณดิศเณศวร์
อัครเศรษฐ์ศิริ

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คุณธิติพงศ์
นราธรบุญสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทัพพ์ภาคิน 

คุณธงชัย
วาจาพัฒนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

พญ.วัลภา
อานันทศุภกุล

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวรภัทร
พลรัตน์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย สิทธิพรโอเพอเรชั่นแอนด์เทรดฮอลล์ จำกัด

คุณวิไลลักษณ์
โพธิ์ตระกูล

Marketing Director บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด

นพ.วิโรจน์
รักษากุล

รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คุณวิทิต
วิวัฒน์

Division Director – Information Technology (CIO) บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

ดร.วรนิติ์
ลิมปาคม

ผู้จัดการฝ่าย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

คุณวรนนท์
สุธาพาณิชย์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เล็ทเทอร์ พี 2010 จำกัด

นพ.วุฒิวงศ์
สมบุญเรืองศรี

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คุณถิรวัฒน์
พูนกาญจนะโรจน์

SCG Distribution NEXT Director บริษัท เอสซีจีดิสทริบิวชั่น จำกัด

คุณนท
นิ่มสมบุญ

รองประธานบริษัท บริษัท ยูเนียน แอ็สโซซิเอทส์ (ไทย) จำกัด

คุณวิฤทธิ์
วิเศษสินธุ์

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คุณนลินรัตน์
เจริญสุพงษ์

Managing Director Nexus Property Marketing Co.,Ltd.

คุณวรพจน์
ทรัพย์ทวีชัยกุล

CEO บริษัท อัลตร้า โพลีเมอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณวิภาพร
เอี่ยมศิลา

ผู้จัดการทั่วไป สำนักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

คุณสมภพ
รอดบุญ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอลอว์เอเชีย จำกัด

คุณณาตยา
สุขุม

รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คุณกวินทร์
เอี่ยมสกุลรัตน์

Managing Director บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

คุณสุรศักดิ์
อัมมวรรธน์

Technology and Digital Platform Director บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

คุณสาโรช
อรุณไพโรจน์กุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 1 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณทศพล
หล่อจีระชุณห์กุล

CRM & Process Intelligence Mgr. บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

คุณวิเชษฐ์
ชูเชื้อ

Managing Director-South Chain บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

คุณสรรวรส
พุทธเจริญลาภ

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด-บี บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

คุณอรุณ
หัตถะรัชต์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Supply Chain และ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน Digital & Technology Transformation บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

คุณวุฒิชัย
เหลืองอมรเลิศ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด 

คุณวรกาน
ลิขิตเดชาศักดิ์

Chief Technology Officer (CTO) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 

คุณปกรณ์
ศุภศักดิ์สุทัศน์

CEO บริษัท อะเซนด์ จำกัด

คุณชัยชนะ
มิตรพันธ์

ผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณพิมพ์พวา
ศรีสมวงศ์

Division Manager PTT Global Chemical

คุณภาณุวัฒน์
สถาวร

ผู้จัดการส่วนขายและการตลาดภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

คุณอัยย์ญดา
ทองเงิน

CEO บริษัท อะโลฮ่า มีเดีย จำกัด

คุณณฐพงศ์
พินิตพงศ์กุล

ผู้จัดการ โรงเเรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ