TEN X

Transformational Executive Network for Exponential Growth

Introduction Program

TEN X: Transformational Executive Network for Exponential Growth

เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ DeOne Academy  ซึ่งออกแบบหลักสูตร TEN X ขึ้น พร้อมด้วยการสนับสนุนด้าน Learning Platform จาก Conicle เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการทำ Transformation ได้มีเวทีในการเรียนรู้ร่วมกันทั้งในด้านเนื้อหาในเชิงวิชาการ เครื่องมือ ที่นำไปใช้ได้จริง การแบ่งปันประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ CEO ขององค์กรชั้นนำ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” ให้กับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับแถวหน้าของประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

Real World Experts

พบกับทุกคำตอบแบบเจาะลึกถึงแก่นแท้

เรียนรู้ร่วมกันกับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับแถวหน้าของประเทศไทย หลักสูตร TEN X: Transformational Executive Network for Exponential Growth

หลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด

Course Details

  • เปิดอบรม 20 มิถุนายน 2566 – 31 ตุลาคม 2566
  • อบรมทุกวันอังคาร
  • รายละเอียดการเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 “เร็ว ๆ นี้”

Course Details

  • เปิดอบรม 20 มิถุนายน 2566 – 31 ตุลาคม 2566
  • อบรมทุกวันอังคาร
  • รายละเอียดการเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 “เร็ว ๆ นี้”

Register

  1. ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่กำหนด
  2. ประกาศผลการผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร TEN X ทางเว็บไซต์และอีเมลในวันที่กำหนด
  3. ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการคัดเลือก ชำระค่าธรรมเนียม และแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการสมัครขั้นตอนสุดท้าย ภายในวันที่กำหนด