TEN X

Transformational Executive Network for Exponential Growth

Introduction Program

TEN X: Transformational Executive Network for Exponential Growth

‘TEN X ‘ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ DeOne Academy ที่ออกแบบหลักสูตร TEN X ขึ้น พร้อมด้วยการสนับสนุนด้าน Learning Platform จาก Conicle

เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการทำ Transformation ได้มีเวทีในการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในด้านเนื้อหาในเชิงวิชาการ เครื่องมือ ที่นำไปใช้ได้จริง การแบ่งปันประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ CEO ขององค์กรชั้นนำ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” ให้กับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับแถวหน้าของประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

Real World Experts

พบกับทุกคำตอบแบบเจาะลึกถึงแก่นแท้

OUR COMMITTEE

คุณสนั่น
อังอุบลกุล

(ประธานกิตติมศักดิ์)

ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คุณสราวุฒิ
อยู่วิทยา

(ประธานกรรมการ)

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP

คุณอัจฉรินทร์
พัฒนพันธ์ชัย

(กรรมการ)

อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณบุณยฤทธิ์
กัลยาณมิตร

(กรรมการ)

อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

คุณวิชัย
อัศรัสกร

(กรรมการ)

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณปริม
จิตจรุงพร

(กรรมการ)

กรรมการรองเลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ธนวรรธน์
พลวิชัย

(กรรมการ)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ชัยพัชร์
เลิศรักษ์ทวีกุล

(กรรมการ)

CEO, DeOne Academy

คุณธีรินทร์
ธัญญวัฒนกุล

(กรรมการ)

ประธาน YEC ประเทศไทย

OUR ADVISOR

คุณณัฐพล
รังสิตพล

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

คุณวิศิษฏ์
วิศิษฏ์สรอรรถ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณอ้อนฟ้า
เวชชาชีวะ

เลขาธิการ ก.พ.ร.

OUR SPEAKERS #TEN X 3

คุณเฮอร์เบิต
วงศ์ภูษณชัย

กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และหัวหน้าภาคพื้น
อินโดจีน DHL Express

คุณวิทัย
รัตนากร

ผู้อำนวยการ
ธนาคารออมสิน

ดร.บุรณิน
รัตนสมบัติ

Chief New Business and
Infrastructure Officer
PTT Public Company Limited

คุณบุปผาวดี
โอวรารินท์

Chief People and Brand
& Communications Officer
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ดร.สันติธาร
เสถียรไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณอัฐ
ทองแตง

ประธานคณะผู้บริหาร
เครือโรงพยาบาลพญาไท
และเครือโรงพยาบาลเปาโล

คุณจิรยุทธ์
กาญจนมยูร

ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายไอที
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

คุณปิยบุตร
จารุเพ็ญ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บางกอก
อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

คุณชัยพัฒน์
ไพฑูรย์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คุณจิตติยา
ธรรมสรณ์

Executive Vice President
Human Resources &
Corporate Development
Division

คุณเมธา
ประภาวกุล

Deputy Director-Corporate
Human Resources Office
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
(มหาชน)

คุณวรกาน
ลิขิตเดชาศักดิ์

Chief Technology Officer
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่
(ประเทศไทย) จากัด

ดร.ธนาวิชญ์
จินดาประดิษฐ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำกัด

Course Details

  • รุ่นที่ 3 วันที่ 21 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2567
  • อบรมทุกวันอังคาร เวลา 13:00 – 21:00 น.
  • สถานที่: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ราคา 170,000 บาท

สิทธิพิเศษ

  • รับส่วนลดพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ refer จากสมาชิก TEN X รุ่นที่ 1 และ 2 โดยกรอกชื่อสมาชิกผู้ให้สิทธิ์ในใบสมัคร
  • ส่วนลดพิเศษ Early Bird ชำระภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2567
  • ส่วนลดพิเศษ 5% สำหรับสมาชิกหอการค้าไทย

Register

  • ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
  • ประกาศผลการผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร TEN X รุ่นที่ 2 ทางเว็บไซต์และอีเมล ในเดือนเมษายน 2566
  • ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการคัดเลือก ชำระค่าธรรมเนียม และแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการสมัครขั้นตอนสุดท้าย ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566

Our Alumni

TESTOMONIAL

Our Activities

GALLERY

21 May 2024

กิจกรรมวันเปิดหลักสูตร TEN X

25 March 2024

“Bangkok 2040: Visioning Metropolis of The Future” โดย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ “Global Dynamic Strategic Foresight” โดย ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ