TEN X

Transformational Executive Network for Exponential Growth

Introduction Program

TEN X: Transformational Executive Network for Exponential Growth

‘TEN X ‘ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ DeOne Academy ที่ออกแบบหลักสูตร TEN X ขึ้น พร้อมด้วยการสนับสนุนด้าน Learning Platform จาก Conicle

เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการทำ Transformation ได้มีเวทีในการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในด้านเนื้อหาในเชิงวิชาการ เครื่องมือ ที่นำไปใช้ได้จริง การแบ่งปันประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ CEO ขององค์กรชั้นนำ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” ให้กับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับแถวหน้าของประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

Real World Experts

พบกับทุกคำตอบแบบเจาะลึกถึงแก่นแท้

OUR COMMITTEE

คุณสนั่น
อังอุบลกุล

(ประธานกิตติมศักดิ์)

ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คุณสราวุฒิ
อยู่วิทยา

(ประธานกรรมการ)

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP

คุณอัจฉรินทร์
พัฒนพันธ์ชัย

(กรรมการ)

อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณบุณยฤทธิ์
กัลยาณมิตร

(กรรมการ)

อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

คุณวิชัย
อัศรัสกร

(กรรมการ)

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณปริม
จิตจรุงพร

(กรรมการ)

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าไทย

รศ.ดร.ธนวรรธน์
พลวิชัย

(กรรมการ)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ชัยพัชร์
เลิศรักษ์ทวีกุล

(กรรมการ)

CEO, DeOne Academy

OUR ADVISOR

คุณกีรติ
รัชโน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

คุณกฤษฎา
จีนะวิจารณะ

ปลัดกระทรวงการคลัง

คุณณัฐพล
รังสิตพล

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ศ.นพ.สิริฤกษ์
ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คุณวิศิษฏ์
วิศิษฏ์สรอรรถ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณอ้อนฟ้า
เวชชาชีวะ

เลขาธิการ ก.พ.ร.

พล.ต.อ.วิสนุ
ปราสาททองโอสถ

จเรตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

OUR SPEAKERS #TEN X 2

คุณกานต์
ตระกูลฮุน

กรรมการ บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย
จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์พิเศษ
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณณฤทธิ์
เจียอาภา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีเฟรชอินดัสตรี

คุณเฮอร์เบิต
วงศ์ภูษณชัย

กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และหัวหน้าภาคพื้น
อินโดจีน DHL Express

ดร.ชวพล
จริยาวิโรจน์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปฐมา
จันทรักษ์

กรรมการผู้จัดการ Accenture Thailand

คุณธนวัฒน์
สุธรรมพันธุ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณอิษฎา
หิรัญวิวัฒน์กุล

Managing Director and Senior Partner, BCG Thailand

ศ.ดร.ชูกิจ
ลิมปิจํานงค์

ผู้อำนวยการ สวทช.

คุณนฤตม์
เทอดสถีรศักดิ์

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

คุณปิ่นสาย
สุรัสวดี

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การ
จัดเก็บภาษี
ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง(CCO) กรมสรรพากร

คุณพรพรรณ
เตชรุ่งชัยกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์
RS GROUP

คุณมณีรัตน์
อนุโลมสมบัติ

Chief Executive Officer Sea (ประเทศไทย)

คุณอุกฤษ
อุณหเลขกะ

ผู้ก่อตั้งและประธาน
กรรมการบริหาร
บริษัท รีคัลท์ ประเทศไทย จำกัด

ดร.ธนาวิชญ์
จินดาประดิษฐ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอทไวส
คอนซัลติ้ง จำกัด

คุณวิศรุต
รักษ์นภาพงศ์

กรรมการผู้จัดการ Human Intellectual Management
Co., Ltd.

คุณวสันต์
ชวลิตวรกุล

ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
และการพัฒนาธุรกิจ
Korn Ferry Thailand

Course Details

  • รุ่นที่ 3 วันที่ 21 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2567
  • อบรมทุกวันอังคาร เวลา 13:00 – 21:00 น.
  • สถานที่: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ราคา 170,000 บาท

สิทธิพิเศษ

  • รับส่วนลดพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ refer จากสมาชิก TEN X รุ่นที่ 1 และ 2 โดยกรอกชื่อสมาชิกผู้ให้สิทธิ์ในใบสมัคร
  • ส่วนลดพิเศษ Early Bird ชำระภายใน 15 มกราคม 2567
  • ส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกหอการค้าไทย

Register

  • ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
  • ประกาศผลการผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร TEN X รุ่นที่ 2 ทางเว็บไซต์และอีเมล ในเดือนเมษายน 2566
  • ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการคัดเลือก ชำระค่าธรรมเนียม และแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการสมัครขั้นตอนสุดท้าย ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566

Our Alumni

TESTOMONIAL

Our Activities

GALLERY

19 September 2023

“Great Leaders are Great Communicators” โดย คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ “Driving Thailand’s Competitiveness: BCG

12 September 2023

“Redefining Leadership for a Digital Age” โดย คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด และ “Public Sector Leadership in The

29 August 2023

“Learn from the Best: People and Culture at DHL Express’” โดย คุณลดาวัลย์ ใจโต Senior Director, Human Resources DHL Express International