TEN X

Transformational Executive Network for Exponential Growth

Introduction Program

TEN X: Transformational Executive Network for Exponential Growth

‘TEN X ‘ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ DeOne Academy ที่ออกแบบหลักสูตร TEN X ขึ้น พร้อมด้วยการสนับสนุนด้าน Learning Platform จาก Conicle

เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการทำ Transformation ได้มีเวทีในการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในด้านเนื้อหาในเชิงวิชาการ เครื่องมือ ที่นำไปใช้ได้จริง การแบ่งปันประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ CEO ขององค์กรชั้นนำ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” ให้กับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับแถวหน้าของประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

Real World Experts

พบกับทุกคำตอบแบบเจาะลึกถึงแก่นแท้

OUR COMMITTEE

คุณสนั่น
อังอุบลกุล

(ประธานกิตติมศักดิ์)

ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คุณสราวุฒิ
อยู่วิทยา

(ประธานกรรมการ)

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP

คุณอัจฉรินทร์
พัฒนพันธ์ชัย

(กรรมการ)

อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณบุณยฤทธิ์
กัลยาณมิตร

(กรรมการ)

อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

คุณวิชัย
อัศรัสกร

(กรรมการ)

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณปริม
จิตจรุงพร

(กรรมการ)

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าไทย

รศ.ดร.ธนวรรธน์
พลวิชัย

(กรรมการ)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ชัยพัชร์
เลิศรักษ์ทวีกุล

(กรรมการ)

CEO, DeOne Academy

OUR ADVISOR

คุณกีรติ
รัชโน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

คุณกฤษฎา
จีนะวิจารณะ

ปลัดกระทรวงการคลัง

คุณณัฐพล
รังสิตพล

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ศ.นพ.สิริฤกษ์
ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คุณวิศิษฏ์
วิศิษฏ์สรอรรถ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณอ้อนฟ้า
เวชชาชีวะ

เลขาธิการ ก.พ.ร.

พล.ต.อ.วิสนุ
ปราสาททองโอสถ

จเรตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

OUR SPEAKERS #TEN X 2

to be announced.

คุณศุภจี
สุธรรมพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

คุณนวลพรรณ
ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณวิทัย
รัตนากร

ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน

คุณสาระ
ล่ำซำ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คุณเกรียงไกร
กาญจนะโภคิน

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

คุณณัฐวุฒิ
อมรวิวัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณธนวัฒน์
สุธรรมพันธุ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปฐมา
จันทรักษ์

กรรมการผู้จัดการ Accenture Thailand

Course Details

  • เปิดอบรม 6 มิถุนายน 2566 – 14 ตุลาคม 2566
  • อบรมทุกวันอังคาร เวลา 13:00 – 21:00 น.
  • สถานที่: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ราคา 150,000 บาท

Register

  • ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
  • ประกาศผลการผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร TEN X รุ่นที่ 2 ทางเว็บไซต์และอีเมล ในเดือนเมษายน 2566
  • ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการคัดเลือก ชำระค่าธรรมเนียม และแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการสมัครขั้นตอนสุดท้าย ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566

Our Alumni

TESTOMONIAL

Our Activities

GALLERY

17 December 2022

XTREME Dinner Talk: Digital Transformation is not about Technology” โดย คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์

19 November 2022

XTRA Dinner Talk: “Communication Skills and Economic Development in the 21st Century” โดย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร และคุณเคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

28 October 2022

XTEND Dinner Talk: “Sustainability in Business: A New Way Forward” โดย คุณนันทิวัต ธรรมหทัย, คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์ และดร.บุตรา บุญเลี้ยง